آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

اینگونه سوسک به بسیاری ازسموم مقاوم شده است.نوع سم ونحوه سمپاشی بایدبایدتوسط افرادورزیده ومتخصص این امرانتخاب گرددوسمپاشی بایدتوسط این افراد انجام شود.باسمپاشی دقیق وسموم موثرحتی سوسکهایی که درپناهگاهشان پنهان شده اندبیرون آمده ودرتماس باسم ازبین میروند.شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت.تلفن -

اطلاعات آگهی

×